A bírósági épületben tartózkodás rendje

2011. évi CLXI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

XIII. Fejezet

A bírósági épületek rendjének fenntartása
(egyes rendelkezések)
53. A bírósági épületekben tartózkodás alapvető szabályai, az épületek rendjéért
felelős személyek

167. § (2) A bíróság épületében tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg a bíróság működését és megfelel az épület használatának rendjére vonatkozó előírásoknak.
169. § A bíróság épületébe, kivéve, ha eljárási cselekmény lefolytatásához az szükséges, lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel - a rendőrség, a büntetés-végrehajtási testület vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be. Ennek ellenőrzésére a bíróság elnöke, valamint az általa az épület rendjének biztosításával megbízott szervezet vagy személy (a továbbiakban együtt: rendfenntartást végző személy) jogosult.

54. Az épület rendjéért felelős személyek feladatai

170. § (1) A rendfenntartást végző személy köteles elősegíteni, hogy az eljárásban részt vevő személyek, a hallgatóság és a sajtó - a rájuk vonatkozó jogszabályban előírtak szerint - gyakorolhassák jogaikat és teljesíthessék kötelezettségeiket. Ennek érdekében a rendfenntartást végző személy a következő intézkedéseket teheti:
a) azt a személyt, aki a 167. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, továbbá a bíróság épületében a tárgyalótermen kívül az általa tanúsított magatartással a tárgyaló bíróság munkáját, így különösen a tárgyalás szabályszerű menetét zavarja, a magatartás abbahagyására hívhatja fel, ha pedig ez nem vezet eredményre - a bíróság által idézett személy kivételével - a bíróság épületéből való távozásra szólíthatja fel,
b) a 169. §-ban foglaltakat megszegő személynek a bíróság épületébe történő belépését megtilthatja, vagy őt az épületből való távozásra szólíthatja fel,
c) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnöke, egyesbíró eljárása esetén az eljáró bíró (a továbbiakban e fejezetben együtt: tanács elnöke) által a tárgyalóteremből kiutasított személy kivezetéséről, valamint arról, hogy az adott tárgyalási napról kiutasított személy a tárgyalóterembe ne térhessen vissza,
d) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnökének a nyilvánosság kizárásáról rendelkező határozata végrehajtásáról,
e) a bíróság épületébe belépő vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának bemutatására felhívhatja; ha ennek az érintett nem tesz eleget, az épületbe történő belépését megtilthatja vagy az épületből való távozásra felszólíthatja.
(2) Ha a rendfenntartást végző személy intézkedésének az érintett önként nem tesz eleget, a rendfenntartást végző személy az intézkedésre jogosult hatósághoz fordulhat.

 

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖKE

 

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

5. számú SZABÁLYZATA

a Fővárosi Törvényszék és a területén működő bíróságok épületeibe történő be- és kilépés, az épületekben tartózkodás rendjéről, valamint a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 168. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól, a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló szabályzatról rendelkező 7/2012. (X. 18.) OBH utasításában foglaltak figyelembevételével a Fővárosi Törvényszék és a területén lévő bíróságok épületeibe történő be- és kilépést, az épületekben tartózkodás rendjét, valamint a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeit az alábbiak szerint szabályozom:

A szabályzat hatálya és célja

1. §

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Fővárosi Törvényszék és a területén működő bíróságok épületeire (a továbbiakban: bírósági épületek), az ott dolgozókra, az oda belépő ügyfelekre, valamint más személyekre.

(2) A szabályzat célja, hogy a személyi- és vagyonbiztonság érdekében üzembe helyezett biztonsági beléptető rendszer működtetésével a bíróságon folyó munka zavartalanságának érdekében biztosítsa a bírósági épületek rendjét, meghatározza a bírósági épületekbe történő be- és kilépés, benntartózkodás szabályait, a közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket, a rendfenntartással kapcsolatos általános és rendkívüli biztonsági intézkedések végrehajtására jogosultakat, valamint jogköreiket.

A bírósági épületekbe való be- és kilépés rendje

2. §

(1) A bírósági épületekbe való belépés feltételei:

a) A bírósági épületekbe

a bírák és az igazságügyi alkalmazottak – bírói vagy igazságügyi alkalmazotti –,

az Országos Bírósági Hivatal munkatársai – bírói vagy igazságügyi alkalmazotti –,

az ügyészek és az ügyészségi dolgozók – ügyészi vagy ügyészségi dolgozói –,

a bírósági végrehajtók, helyettes bírósági végrehajtók vagy bírósági végrehajtó jelöltek

igazolványuk (a továbbiakban együtt: szolgálati igazolvány) felmutatása után, munkanapokon – ideértve a nyári és a téli törvénykezési szünetre, illetve tárgyalás nélküli időszakra eső munkanapokat is – 06.30 órától 17.45 óráig, biztonságtechnikai ellenőrzés mellőzésével, személyi ellenőrzést követően léphetnek be.

b) Az eltérő munkarendben dolgozók a Biztonsági Szolgálat részére, ahol rendész vagy gondnok (a továbbiakban együttesen: rendfenntartást végző személy) látja az őrzési és biztonsági feladatokat, a részére előzetesen jelzett névsor alapján, munkarendjük szerint jogosultak a bírósági épületekbe történő belépésre.

c) A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának kollégiumvezetője, a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma Katonai Tanácsának csoportvezetője, a Fővárosi Törvényszék elnökének jóváhagyása mellett a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala igazgatója, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, valamint a kerületi bíróságok elnökei a helyi sajátosságoknak megfelelően – különös tekintettel az épület védelmére alkalmazott biztonságtechnikai rendszerek működtetésére – a belépés időtartamát eltérően szabályozhatják, valamint a megállapított rendtől eltérő tartamú engedélyek kiadására jogosultak.

d) Az a) pontban felsoroltak a bírósági épületekbe történő be- és kilépéskor minden alkalommal kötelesek szolgálati igazolványuk felmutatására. Akik belépésükkor nem rendelkeznek szolgálati igazolvánnyal, belépőkártyát kapnak és a biztonságtechnikai ellenőrzésnek kötelesek magukat alávetni.

e) A Fővárosi Törvényszéken és a területén lévő bíróságokon szolgálatot teljesítő ülnökök a bíróság, illetve a bírák által kiállított, az ülnöki tevékenység időpontját feltüntető, aláírással és a bíróság pecsétjével ellátott igazolás és a személyi igazolványuk, vagy a bíróság által kiállított ülnöki igazolvány felmutatásával, biztonságtechnikai ellenőrzés mellőzésével, személyi ellenőrzést követően léphetnek be a bírósági épületekbe. Ugyanezen rendelkezés első fordulata – igazolás és személyi igazolvány felmutatási kötelezettsége – vonatkozik a szolgálati igazolvánnyal nem rendelkező, de időszakosan a bírósági épületekben dolgozó munkavállalókra, illetve az egyedileg meghatározott más esetekre (pl.: levéltári dolgozók, könyvárusok, büfé-üzemeltetők belépésére).

f) Az ügyvédek és ügyvédjelöltek, közjegyzők, a szabadalmi ügyvivők, illetve a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet alapján kiállított igazolvánnyal rendelkező igazságügyi szakértők fényképes igazolványuk, a rendelet hatályba lépése előtt kiadott igazolvánnyal rendelkező igazságügyi szakértők igazolványuk és személyi igazolványuk, a jogtanácsosok a 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet szerinti jogtanácsosi igazolványuk és személyi igazolványuk egyidejű felmutatásával, biztonságtechnikai ellenőrzés mellőzésével, személyi ellenőrzést követően léphetnek be a bírósági épületekbe az a) pont szerinti munkanapokon 08.00 órától.

g) Rendőrség, vagy más hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ) által előállított és az előállítást végző személy biztonságtechnikai ellenőrzés nélkül léphet be a bírósági épületekbe.

A rendőrség, vagy más hatóság előállítást végző tagjának a nevét, a rendfokozatát, a vele lévő személyek számát, a be- és kilépés időpontját, valamint a benntartózkodás célját a rendfenntartást végző személy az őrnaplóban rögzíti.

h) Az d) pont szerint jogosultak a bírósági épületekbe való belépésre az Országgyűlés alelnökei, az alkotmánybírák, a helyettes államtitkárok, országgyűlési képviselők, továbbá előzetes intézkedéssel és az adott szervezeti egység által biztosított kísérő személlyel érkező külföldi, illetve belföldi delegáció tagjai.

(2) A bírósági épületekbe belépő, az (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsoroltakon kívüli személyek kötelesek személyi és biztonságtechnikai ellenőrzésen átesni, illetve annak magukat alávetni. A vizsgálat után részükre a rendfenntartást végző személy a beléptetés szabályszerűségét igazoló belépőkártyát ad át. A bírósági épületbe történő belépésük az a) pont szerinti munkanapokon, kizárólag 08.00 órától engedélyezett.

(3) A sajtó munkatársai – a feladataik ellátása céljából – a (2) bekezdés szerint jogosultak a bírósági épületekbe történő belépésre. A hétvégi kényszerintézkedésekkel kapcsolatos ülések idejére a Budai Központi Kerületi Bíróság Fő utcai épületébe beléphetnek. A belépéskor fényképes személyazonosításra szolgáló igazolványukat fel kell mutatniuk a rendfenntartást végző személynek, aki feljegyzi a belépő nevét, az igazolványa számát, valamint azt, hogy melyik sajtóorgánum munkatársa.

(4) A személyi és biztonságtechnikai ellenőrzést – szükség esetén eseti intézkedésekkel – úgy kell megszervezni, hogy az ne akadályozza az eljárásban résztvevő személyek, a hallgatóság és a sajtó jogszabályok szerinti jogai és kötelezettségei gyakorlását.

(5) Azok a belépők, akiknek szervezetébe pacemaker került beépítésre, továbbá a várandós anyák, valamint az idevonatkozó egyéb okbeli orvosi igazolással rendelkezők a fémkereső biztonsági kapun nem kötelesek áthaladni, a csomagellenőrzést és a kézi fémkeresővel való vizsgálatot tűrni kötelesek (részleges biztonságtechnikai ellenőrzés).

(6) Személyi és biztonságtechnikai ellenőrzés nélkül jogosultak a bírósági épületekbe be- és kilépni:

a köztársasági elnök,

az Országgyűlés elnöke,

a miniszterelnök,

az Alkotmánybíróság elnöke,

a Kúria elnöke,

a Legfőbb Ügyész

az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

a Kormány tagjai,

az államtitkárok és

az a)-i) pontban felsoroltak kísérete.

(7) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak hozzátartozói a bírósági épületekbe az ott meghatározottak szerinti munkanapokon 06.30 órától 17.45 óráig léphetnek be.

(8) A bírósági épületekbe időbeli korlát nélkül beléphet az adott bíróság elnöke, elnökhelyettese, elnöki bírája, valamint a Fővárosi Törvényszék kollégiumainak különálló épületeibe az adott kollégium kollégiumvezetője, kollégiumvezető-helyettese, valamint a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma Katonai Tanácsának csoportvezetője.

(9) A biztonságtechnikai ellenőrzés a bíróság épületébe történő alábbi vizsgálatokat jelenti a beléptetés során:

a fémkereső biztonsági kapun történő áthaladási kötelezettséget,

a csomagvizsgálatot röntgenkészülékkel, vagy a rendfenntartást végző személy általi kézi átvizsgálással.

(10) A biztonságtechnikai ellenőrzés részét képezi a Fővárosi Törvényszék központi épülete Markó utcai bejáratánál és az aulában elhelyezett két-két kamera, melyek kizárólag a biztonsági kapun történő áthaladást, a csomagvizsgálatot, valamint az aulában a rend megtartását rögzítik.

A kamerák mozgásérzékeléssel lépnek működésbe, és az általuk felvett képet 3 munkanapig tárolják. Ezen időtartam elteltével a rögzített anyagot felülírják.

(11) A bírósági épületek ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeit jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A bírósági épületekbe az ügyfelek hozzátartozóiként 14 éven aluli gyermekek nem léphetnek be és ott nem tartózkodhatnak.

(2) A 14 éven aluli gyermek akkor léptethető be a bírósági épületekbe, ha

meghallgatása szükséges,

a szülő félfogadási időben történő irodai ügyintézés céljából jelenik meg a bírósági épületben; ez esetben a gyermek az irodáig kizárólag az ügyintézés időtartamáig beengedhető.

(3) A 14 éven aluli gyermek a bírósági épületekbe a bíróságok rendjének és az igazságszolgáltatás működésének megismerése céljából szervezett iskolai, illetve egyéb tanulmányi program keretében is beléphet.

(4) A 12. életévét betöltött gyermek akkor is beléptethető a bírósági épületekbe, ha a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 16. §-ában meghatározott bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt vádlottként vesz részt a bírósági tárgyaláson.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott eseteken túl a bírósági épületek rendjének meghatározására a 2. § (1) bekezdés c) pontjában feljogosított bírósági vezetők a 14 éven aluli gyermekek bírósági épületbe történő belépésére indokolt esetben egyedi belépési engedélyt adhatnak.

(6) Nem léphet be a bírósági épületbe a láthatóan ittas személy. Amennyiben az ittas személy idézésre érkezett, a belépés akadályáról a rendfenntartást végző személy értesíti az eljáró bírót.

4. §

(1) A mozgáskorlátozottak a Fővárosi Törvényszék központi épületében a Bihari utcai bejáratot – ezen bejárat, valamint a Markó utcai bejárat mellett elhelyezett csengő használatával –, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál a főbejáratot, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Nagy Ignác utcai udvari parkoló bejáratát vehetik igénybe akadálymentesen.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bírósági vezetők a vakok és gyengénlátók épületen belüli közlekedésének elősegítése érdekében a helyi sajátosságoknak megfelelően rendelkezhetnek.

5. §

(1) A Fővárosi Törvényszék központi épületének az Alkotmány utca 14. szám alatti, a Bihari utca, valamint Nagy Ignác utca 11. szám alatti kapuit zárva kell tartani.

(2) E bejáratokon keresztül kizárólag a bírósági, ügyészségi és rendőrségi belső kézbesítést érintő küldemények, valamint eszközbeszerzés, költözés esetén bútorok és egyéb eszközök be-, illetve kiszállítása történhet, továbbá a 14. § (3) bekezdés szerinti fokozott szintű biztosítás melletti beléptetés.

(3) A kapuk nyitásának engedélyezésére a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala Szállítási Csoportjának, az ügyészségek és rendőrségek munkatársainak telefonon, illetve szóban előterjesztett kérelmére a Fővárosi Törvényszék Titkársága jogosult.

(4) A Fővárosi Törvényszék Titkársága a kapu nyitására vonatkozó engedélyt szóban adja a Biztonsági Szolgálat munkatársának, aki a kaput a szállítandó küldemények, bútorok, egyéb eszközök ki-, illetve bepakolásáig kinyitja, majd azt követően bezárja.

6. §

(1) A bírósági épületekbe támadásra, illetve személyi sérülés előidézésére alkalmas tárgyakat, így különösen a 175/2003 (X. 28.) Korm. rendelet szerinti közbiztonságra (különösen) veszélyes eszközöket, tárgyakat bevinni tilos. Ezeket a belépéskor megőrzésre a rendfenntartást végző személy részére, elismervény kiállítása mellett át kell adni, az elismervényt a kilépésig meg kell őrizni.

(2) A beviteli tilalom nem terjed ki a bírósági őrizetbe adott bűnjelekre, valamint a hivatalos minőségben eljáró rendőrségi és a rabkísérést végző büntetés-végrehajtási alkalmazottak, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjainak eszközeire, illetve fegyvereire.

(3) A (2) bekezdés szerinti, hivatalos minőségben eljáró személyeken túlmenően önvédelmi eszközt, fegyvert a fegyverviselési engedéllyel rendelkező személyek – ideértve a fegyveres testületek szolgálaton kívüli tagjait is – sem vihetnek be.

7. §

(1)A bírósági épületekbe az ügyfelek mobiltelefont és kép- és hangrögzítő eszközt bevihetnek azzal, hogy a mobiltelefon használata kizárólag a bírósági épületek folyosóin megengedett.

(2) Kép- és hangrögzítő eszközök tárgyalóteremben való használatát a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek megfelelően a tárgyalást vezető tanácselnök, illetve bíró határozza meg.

8. §

A bírósági épületekbe állatokat – a vakvezető-, a rendőrségi, illetve az őrszolgálati kutyák kivételével – behozni tilos.

9. §

Az Országos Bírósági Hivatal és a Pesti Központi Kerületi Bíróság közös épületének az Országos Bírósági Hivatal által használt része tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke határozza meg a be- és kilépésre, a benntartózkodásra vonatkozó szabályokat, valamint az épületrész rendje fenntartásának követelményeit.

10. §

(1) A bírósági épületekből való kilépéskor a belépéskor használt igazolványokat kell felmutatni, illetve a belépőkártyát le kell adni.

(2) A belépőkártya elvesztése esetén az épületből való kilépést a személyazonosság igazolása, a név és a lakcím megjelölése, valamint a benntartózkodás indokának, a kilépés időpontjának rögzítése mellett a rendfenntartást végző személy felettese vagy annak helyettese engedélyezi.

(3) Kilépéskor a 6. § (1) bekezdés szerint kiállított elismervény visszavonása és a visszaszolgáltatás aláírással történő elismerése mellett – 175/2003 (X. 28.) Korm. rendeletben felsorolt tárgyakon kívül – ki kell adni a megőrzésre átvett eszközöket, tárgyakat.

11. §

Az Országos Bírósági Hivatal és a Pesti Központi Kerületi Bíróság közös udvarán kialakított gépjármű várakozási helyek használatának szabályait a Fővárosi Törvényszék 39. számú, az Országos Bírósági Hivatal és a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületének közös belső udvari gépjármű-parkolójába és a garázsba történő be- és kihajtás új rendjéről, a sorompó használatáról szóló szabályzata tartalmazza.

3. A benntartózkodás rendje

12. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a), e), h) pontjaiban megjelölt személyek 06.30 órától 18.00 óráig tartózkodhatnak a bírósági épületekben.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) és g) pontjaiban meghatározottak a bírósági épületekben csak a hivatalos munkarend szerint időszakban tartózkodhatnak. Ez a rendelkezés nem érinti – az eljáró bírónak a rendfenntartást végző személy felé történt előzetes jelzése alapján – a hétvégi ügyeletet és az eltérő időpontban tartott bírósági tárgyalásokat (meghallgatásokat), illetőleg azok résztvevőit.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt időponttól eltérő, illetve a pihenő és munkaszüneti napokra vonatkozó benntartózkodást a szolgálati út megtartásával, írásban előterjesztett, megindokolt kérelemre a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vezetők, a Fővárosi Törvényszék központi épületében a Fővárosi Törvényszék elnöke és általános elnökhelyettese engedélyezheti.

(4) Az eltérő belépési engedélyek elektronikus nyilvántartását a rendfenntartást végző személy, Biztonsági Szolgálat esetén annak parancsnoka vezeti.

(5) Az ügyészek és ügyészségi dolgozók kizárólag a Fővárosi Törvényszék központi épületébe a szabályzat 12. § (1) bekezdésben foglaltaktól részben eltérően munkaidőn túl, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon is beléphetnek, s ott munkavégzés céljából legfeljebb 20.00 óráig tartózkodhatnak. A belépés és benntartózkodás tényét a Biztonsági Szolgálat az ügyeleti naplóban rögzíti.

(6) A benntartózkodás rendjének ellenőrzése a rendfenntartást végző személy feladata.

4. Az épület rendjének fenntartása

Általános szabályok

13. §

A rendfenntartásért felelős személyek feladatait a Bszi. 170. §-a határozza meg.

(2) A bírósági épületek rendjének ellenőrzése mind a munkaidő alatt, mind azon kívül a rendfenntartást végző személy feladata.

(3) A rendfenntartást végző személy, illetve a tűz- és munkavédelmi felelős köteles felügyelni a Fővárosi Törvényszék nemdohányzók védelméről és a munkahelyi dohányzás feltételeiről szóló 47. számú szabályzatában foglaltak megtartását.

(4) Ha a bírósági épületekhez érkező hívásban merénylettel vagy közveszély okozással fenyegetnek, a hívást fogadó félnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a telefonbeszélgetés időtartama minél hosszabb ideig tartson, törekedni kell a telefonbeszélgetés részleteinek megfigyelésére, az elhangzottak lehető legpontosabb rögzítésére annak érdekében, hogy az elkövető kiléte megállapítható legyen.

Rendkívüli biztonsági intézkedések

14. §

(1) A bíróság és az eljáró tanács elnöke a Bszi. 171. §-a szerint intézkedik az épület rendjének megfelelő biztosítása érdekében, ha egy ügy elbírálása a rendfenntartás szempontjából kiemelt kockázatot jelenthet.

(2) A Fővárosi Törvényszék fokozott szintű biztosításához szükséges rendőrségi egyeztetéseket, az intézkedés elrendelésének adminisztratív előkészítését a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese látja el.

(3) Fokozott szintű biztosítás esetén a Fővárosi Törvényszék elnöke, általános elnökhelyettese vagy elnökhelyettese a fentiektől eltérő belépési rendet írhat elő, melynek során elrendelheti a Fővárosi Törvényszék központi épületébe valamennyi belépő számára a biztonságtechnikai, illetve a szigorított biztonságtechnikai – tűzszerészeti – felügyelet melletti belépést.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fokozott szintű biztosítás esetén minden belépő, minden belépéskor csomagvizsgálat – szigorított biztonságtechnikai beléptetés esetén tűzszerészeti felügyelet – mellett köteles a fémkereső biztonsági kapun áthaladni. E rendelkezés alól a bírák és az épületben szolgálati hellyel rendelkező ügyészek a Fővárosi Törvényszék elnökének, általános elnökhelyettesének, illetve elnökhelyettesének engedélye alapján mentesülhetnek.

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezés alól a 2. § (5) bekezdésben meghatározott személyek a (4) bekezdésben meghatározott módon mentesülhetnek.

(6) Szigorított biztonságtechnikai beléptetés esetén a Fővárosi Törvényszék központi épülete Bihari utcai bejárata kizárólag az épületben dolgozók részére – belépés céljából – a Fővárosi Törvényszék elnökének, általános elnökhelyettesének vagy elnökhelyettesének rendelkezése szerint kinyitható.

(7) Szigorított biztonságtechnikai beléptetés esetén az 5. § szállítási célú kapunyitásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.

15. §

(1) Rendkívüli esemény felmerülésekor (halaszthatatlan és soron kívüli rendőri intézkedés, tűzeseménnyel kapcsolatos tűzoltósági belépés, előre nem látható hibaelhárítás, mentőszolgálat igénybevétele stb.) a Fővárosi Törvényszék központi épületének bármelyik bejáratát igénybe lehet venni. Minden más esetben, ideértve az elfogatóparancsra, az elővezetésre előállított, valamint a bíróság elé állításos eljárásban, továbbá a vádirat benyújtása előtti eljárásban (előzetes meghallgatás) résztvevő, illetve elővezetett személyek csak a Fővárosi Törvényszék és a Pesti Központi Kerületi Bíróság Markó utcai bejáratát használhatják.

(2) Áramszünet esetén a kizárólag tárgyalás meghallgatása céljából érkező személyek a hiba elhárításáig a bírósági épületekbe nem léphetnek be.

(3) Váratlan rendzavarás esetén a Fővárosi Törvényszék központi épületében a Markó utcai portát kell telefonon értesíteni (6639-es mellék).

16. §

(1) A védett vagy különösen védett tanúk meghallgatása, valamint minősített adatot tartalmazó ügy zárt vagy részben zárt tárgyalása esetén a szervezeti egység vezetője az épületbe történő belépést időlegesen vagy teljesen korlátozhatja.

(2) A belépés időleges vagy teljes korlátozásának elrendelésekor a szervezeti egység vezetője a rendfenntartást végző személyt tájékoztatja.

5. Vegyes rendelkezések

17.§

(1) A bíróság tulajdonában álló tárgyi eszközök mozgatásának rendjét külön szabályzat tartalmazza.

(2) A Pesti Központi Kerületi Bíróság Markó utca 25. szám alatti főépületében a közönség és az ügyfélfogalom számára zárt területre való belépés szabályairól a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökének 2011.El.II.B2.5/40. szám alatt kiadott elnöki intézkedése rendelkezik.

(3) A Pesti Központi Kerületi Bíróság Markó utca 25. szám alatti főépületében a fogvatartottak közlekedésére kizárólag az épület fő lépcsőházában kerülhet sor.

(4) A bírósági épületekbe a beadvány gyűjtőládába történő elhelyezése céljából kizárólag a hivatalos munkaidőben lehet belépni.

(5) Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben bekövetkező változásokat a szervezeti egységek a melléklet naprakész nyilvántartása végett haladéktalanul megküldik a Fővárosi Törvényszék elnökének. A mellékletek a szabályzat módosítása nélkül aktualizálhatók.

6. Záró rendelkezések

18. §

(1) Jelen szabályzat 2016. szeptember 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2015.El.I.D.18/18. számon kiadott szabályzat hatályát veszti.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vezetők a bíróságuk épületének rendjére vonatkozó szabályzataikat – amennyiben szükséges – jelen szabályzat rendelkezéseire is figyelemmel, a helyi sajátosságoknak megfelelően 2016. december 15. napjáig aktualizálják.

 

Budapest, 2016. szeptember 7.

 

Dr. Fazekas Sándor s.k.

CsatolmányMéret
42.71 KB