Áldozatsegítő központi támogatások

A bűncselekmények és egyes szabálysértések áldozatait az állam nem hagyja magára, így az ilyen helyzetbe került személyek sérelmeik enyhítésére tarthatnak igényt, melyet a társadalmi szolidaritás és méltányosság elve alapján - állami szerveken keresztül - a közösség biztosít számukra.

Az állami szervek áldozatsegítéshez kapcsolódó feladatairól további tájékoztató innen tölthető le

 

Az áldozatsegítő támogatásokat - az azonnali pénzügyi segély és az állami kárenyhítés iránti kérelem esetében írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - a fővárosi vagy megyei kormányhivatalok kerületi vagy járási hivatalainak áldozatsegítési feladatokkal megbízott osztályaihoz kell fordulni.

Budapest Főváros áldozatok segítésével foglalkozó hivatalainak elérhetősége innen tölthető le.

Ez alól a tanúgondozás jelent kivételt, amelyet a kerületi bíróságok e feladatra kijelölt bírósági ügyintézői látnak el, akik a tanúnak felvilágosítást adnak a tanúvallomás megtétele és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében.

 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerint áldozatnak minősül a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések sértettje, de ide kell sorolni azokat a személyeket is, akik a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt szenvedtek el. A törvény áldozatfogalma tehát szélesebb körű a sértettnél - annál a személynél, akinek a sérelmére a jogellenes cselekményt elkövették és tágabb kört Ölel fel. Az áldozat fogalmának ilyen meghatározása alapján áldozat lehet meghatározott esetekben a bűncselekmény sértettjének hozzátartozója is. A jogszabály a hátrány fogalmát is tágan határozza meg, abba beletartozik a testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, illetve vagyoni kár elszenvedése is.

 

Az áldozatsegítő támogatások az áldozatsegítő szolgáltatásokból és az állami kárenyhítésből állnak.

 

Az áldozat a szükségleteihez mérten az áldozatsegítő szolgáltatások keretében érdekérvényesítésének elősegítését, azonnali pénzügyi segélyt, áldozati státuszának igazolását, tanúgondozást vagy védett szálláshely biztosítását kérheti. Az érdekérvényesítés elősegítése az alapvető jogok érvényesítése érdekében, valamint az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások és más állami támogatások igénybevételéhez szükséges tájékoztatást, jogi tanácsadást, érzelmi segítséget jelenti. Az érzelmi segítség célja az áldozatban a jogellenes cselekmény által kiváltott feszültség csökkentése, az érzelmi biztonság megteremtése, mely történhet egyéni és csoportos formában.

 

Az azonnali pénzügyi segéllyel az áldozat a lakhatásával, ruházkodásával, élelmezésével és az utazásával kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaival kapcsolatban felmerült költségei fedezését kérheti akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében e kiadások megfizetésére nem képes. Az azonnali pénzügyi segély legmagasabb összege 2016-ban 102.211 forint. Fontos, hogy az azonnali pénzügyi segély iránt a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő öt napon belül lehet kérelmet előterjeszteni, valamint arra is figyelemmel kell lenni, hogy ez a támogatás méltányossági döntés alapján jár.

 

Az áldozatsegítő támogatások másik nagy csoportja az állami kárenyhítés, mely lehet egyösszegű vagy havi járadék formájában kifizetett. Egyösszegű kárenyhítésként az áldozat a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy részbeni megtérítését igényelheti. A megtérítés mértéke a kár nagyságától függ. Ha bűncselekmény elkövetése miatt a sértett keresőképtelenné vált - ha a keresőképtelenség várhatóan a hat hónapot meghaladja - az áldozat járadék formájú kárenyhítésként a rendszeres jövedelmében bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítését igényelheti. A járadék legmagasabb összege 2016-ban havonta 102.211 forint. A kárenyhítés iránti kérelmet általános esetben a bűncselekmény elkövetését követő három hónapon belül lehet előterjeszteni, mely határidő kivételes esetekben meghosszabbodhat, de ennek okát igazolni kell. A kárenyhítés iránti kérelem a bűncselekmény elkövetését követő öt év elteltével nem nyújtható be.

 

Valamennyi pénzben nyújtott támogatás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az áldozat a támogatás iránti kérelmét érdemben elbíráló határozat jogerőre emelkedését követő 3 évig köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, ha a kérelmét bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozataként nyújtotta be és az eljáró hatóság jogerősen megállapította, hogy a cselekmény nem bűncselekmény vagy nem tulajdon elleni szabálysértés, valamint akkor is, ha az áldozat a támogatás iránti ügyében valótlan adatot szolgáltatott, illetve ha a kár vagy a rendkívüli kiadás más forrásból részben vagy egészben megtérült, ez utóbbi esetben legfeljebb a megtérülés mértékéig.

 

Összeállította dr. Gál István bírósági fogalmazó Budapesti II. és TIT. Kerületi Bíróság