Pályázati felhívás a Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon titkári állások betöltésére

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény           (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetek a Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon titkári állások betöltésére.

Az álláshelyekre azok pályázhatnak, akik már kinevezett bírósági titkárok, illetve azok pályázhatnak és kaphatnak kinevezést, akik az Iasz. 11. § (2), (4) és (5) bekezdésében,    valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

A titkári kinevezésre pályázónak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. (A már kinevezett titkárok esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére.)

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítási kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a Fővárosi Törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) és (4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

A titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát, és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a Fővárosi Törvényszék megtéríti.

A pályázóknak a pályázatához – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelnie kell:

önéletrajzot,

közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,

közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány másolatát,

igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,

2 db fényképet,

érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz. 13. § (1) szerint), amennyiben azzal a pályázó rendelkezik, vagy

nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásáról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,

nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.

Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

A pályázatokat a Fővárosi Törvényszék elnökének címezve, postai úton (1055 Budapest, Markó utca 27.) vagy az Elnöki Kezelőirodán (II. em. 16.) személyesen lehet benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. évi augusztus hó 30. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. napja.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

Budapest, 2019. július 2.

Dr. Tatár-Kis Péter