A bírósági épületben tartózkodás rendje

2020.El.II.B.22/20-I.

Elnöki intézkedés

a járványügyi készültség idején a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 168. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletben foglaltakra, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletre, valamint a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlásra, illetve az ezt módosító 5/2020. (IX. 23.) OBH elnöki ajánlásra tekintettel a Fővárosi Törvényszék és a területén működő bíróságok épületeibe történő be- és kilépést, az épületekben tartózkodás rendjét, valamint a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeit az alábbiak szerint szabályozom:

Az elnöki intézkedés célja és hatálya

1. §

Az elnöki intézkedés célja:

a bíróságon folyó munka zavartalanságának és a bírósági épület rendjének biztosítása;

a bírósági épületbe történő be- és kilépés, az ott tartózkodás szabályainak meghatározása a járványügyi készültség idejére;

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása;

a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása;

a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása.

2. §

Az elnöki intézkedés

területi hatálya a Fővárosi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok (a továbbiakban: a kerületi bíróságok) által használt minden épületre;

személyi hatálya a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok dolgozóira, valamint az épületekbe belépő más személyekre;

időbeli hatálya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség idejére terjed ki.

3. §

A Fővárosi Törvényszék és a területén működő bíróságok épületeibe történő be- és kilépés, az épületekben tartózkodás rendjéről, valamint a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló 5. számú szabályzatot a jelen elnöki intézkedésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A belépésre és benntartózkodásra jogosultak

4. §

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe

a) munkavégzés céljából a bíróság dolgozója;

b) a társhivatásrendek tagjai, különösen az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók, igazságügyi szakértő és az igazságügyi szakértőjelölt – a hivatásrendi igazolvány felmutatásával –, továbbá a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél és a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy;

c) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy, és

ca) általa a bíróság eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy,

cb) törvényes képviselője;

d) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy;

e) a bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személy;

f) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 7. § (1) bekezdése szerint, szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél (Ügyfélsegítő);

g) az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy;

h) a hatóság által a bíróság elé állított személy;

i) amennyiben a c-h) pontban felsorolt személy fogyatékkal élő, az ő támogatója, kísérője;

j) a Fővárosi Törvényszékkel és a kerületi bíróságokkal szolgálati viszonyban nem álló, de a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, külső szolgáltató, vállalkozó és szakembere

léphet be.

5. §

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeiben a

4. § a) pontjában meghatározott személy a munkavégzés ideje alatt;

4. § b) pontja szerinti személy a feladat ellátásához szükséges ideig, iratbetekintés esetén pedig az iratbetekintés idejéig (maximum 30 percig);

4. § c)-e) és h-i) pontjában foglalt személy az eljárási cselekmény időtartamáig;

4. § f) és i) pontja szerinti személy a kérelem, illetve indítvány előterjesztése ideje alatt;

4. § g) és i) pontja szerinti személy az iratbetekintés idejéig (maximum 30 percig);

4. § j) pontja szerinti személy kizárólag a feladata ellátásához szükséges ideig

tartózkodhat.

Az előzetes regisztrációhoz kötött belépés

6. §

A 4. § e)-g) pontjaiban felsorolt személyek a bíróság épületébe előzetes regisztrációt követően léphetnek be. Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig terjeszthető elő. Ügyintézés céljából az előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont foglalható.

Az előzetes regisztrációt a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok elektronikus úton, ennek hiányában telefonon biztosítják. Az előzetes regisztráció technikai feltételei, részletes szabályai elérhetőek a Fővárosi Törvényszék internetes honlapján.

A 4. § f) pontja (Ügyfélsegítő) alapján belépő ügyfelek részére az időpontokat úgy indokolt regisztrálni, hogy egyidejűleg egy ügyfél tartózkodjon az ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségben, kivéve, ha a helyiség mérete lehetővé teszi – figyelemmel a jelen lévő bírósági dolgozó személyére is – a jelenlévők közötti legalább 2 méteres távolság biztosítását.

A kezelő és tájékoztató irodák és a Gazdasági Hivatal működése

7. §

A Fővárosi Törvényszék, a kerületi bíróságok, valamint a Gazdasági Hivatal épületeiben működő kezelő és tájékoztató irodákban (ideértve a Gazdasági Hivatal irodáit, pénztárait, az elnöki kezelőirodákat is) a személyes ügyfélfogadás rendje az elnöki intézkedésben foglalt eltérésekkel alakul.

Az ügyfelek által papír alapon benyújtandó beadványokat, számlákat és egyéb iratokat elsősorban postai úton, vagy a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületében található gyűjtőládákban nyújthatják be.

Az óvadék megfizetéséről szóló végzésben a „banki átutalás” fizetési módot javasolt előnyben részesíteni. Készpénzes megfizetés esetén a Gazdasági Hivatalt azonnal értesíteni kell, a pénz személyes átvételéhez szükséges intézkedések megtétele céljából.

Tanúdíjak kifizetése elsősorban a Gazdasági Hivatal épületében található gyűjtőládákban elhelyezett utalványok postai/banki megfizetésével történik. Amennyiben a tanú a készpénzes megfizetéshez ragaszkodik, részére személyes ügyfélfogadást biztosítani kell.

Az előzetes regisztráció ügyintézésére kijelölt személy feljegyzésben rögzíti a szükséges adatokat. Ezen feljegyzésről készített egy-egy másolati példányt továbbá átadja a szükséges intézkedések megtétele végett az adott szervezeti egység biztonsági őrszolgálatának és gondnokságának.

A telefonon történő előzetes regisztráció során tájékoztatást kell arról adni, hogy az iratbetekintés időtartama legfeljebb harminc perc.

Az iratbetekintési jog gyakorlásának rendje

8. §

A kezelőirodában az iratbetekintést az előzetes regisztrációt követően elsősorban elektronikus úton számítógép segítségével kell biztosítani.

Az iratbetekintési jog gyakorlását – amennyiben lehetséges – a kezelőiroda e célból elkülönített helyiségében kell biztosítani. Az iratbetekintés időtartama legfeljebb harminc perc. A kezelőiroda alkalmazottai az iratbetekintés biztosítása során kötelesek szájat és orrot eltakaró orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban: maszk) és kesztyűt viselni.

A 4. § g) pontja alapján érkező ügyfelek részére a betekintési időpontokat úgy indokolt regisztrálni, hogy a kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében egyidejűleg egy ügyfél tartózkodjon, kivéve, ha a helyiség mérete lehetővé teszi – figyelemmel az iratbetekintést felügyelő irodai dolgozó személyére is – a jelenlévők közötti legalább 2 méteres távolság biztosítását. (4) A társhivatásrendek tagjai előzetes regisztráció nélkül kizárólag akkor tartózkodhatnak az iratbetekintés céljára kijelölt helyiségben, ha az iratbetekintésre rendelkezésre álló valamelyik munkaállomás szabad. Ebben az esetben az iratbetekintés a következő lefoglalt időpont kezdetéig, maximum 30 percig tarthat.

(5) Iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

9. §

Minősített iratok arra jogosult ügyfelek részéről történő betekintését a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, kizárólag papíralapon lehet biztosítani.

A kezelőiroda alkalmazottaira vonatkozó előírások irányadók a minősített iratok megtekintését biztosító alkalmazottra is.

A belépés és a benntartózkodás általános szabályai

10. §

(1) A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe belépni kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges. (2) A közös használatú épületrészek és közös használatú helyiségek használata során mindenki köteles védőeszközöket (szájat és orrot eltakaró maszkot, kihelyezett és/vagy rendelkezésre bocsájtott kézfertőtlenítőt) használni. Egyedüli irodai elhelyezés és munkavégzés esetén a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok dolgozói az irodai munkavégzésük során nem kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszk viselésére.

(2a) Amennyiben az egyedüli irodai elhelyezés és munkavégzés nem megoldható, a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok dolgozói az irodai munkavégzésük során is kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszk viselésére.

A mellékhelyiségekben elhelyezett kézszárító gépek használata tilos.

A közös használatú helyiségekben egy légtérben lehetőség szerint egyszerre csak egy fő tartózkodjon (étkezés, ételmelegítés, mosdóhasználat). Ez alól kivételt képez a munkavégzési, ügyintézési és hivatali célú egy légtérben való tartózkodás, azonban ebben az esetben is – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – tartani kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságot. Az egy helyiségben tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, viselni kell a szájat és az orrot eltakaró maszkot, valamint a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.

A kezelőirodai ügyintézés során kesztyű viselése javasolt.

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok minden dolgozója és ügyfele köteles betartani és lehetőségeihez mérten betartatni a védőeszközök viselésére vonatkozó előírásokat és a higiéniai óvintézkedéseket.

A kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében, illetve az ügyfélsegítő irodákban óránként fertőtlenítő takarítást kell végezni, amelynek ki kell terjednie az ügyfelek által iratbetekintésre használt számítógépre is. A fertőtlenítő takarítás megszervezése a Műszaki Főosztály feladata.

11. §

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll.

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 10 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített

COVID-19 fertőzöttel

védőfelszerelés nélkül személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

védőfelszerelés nélkül zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl.: kézfogás útján);

fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül;

a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült;

egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

A (2) bekezdésben foglaltak fennállását

a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok ügyfelei kötelesek az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakkal közölni;

a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok dolgozói kötelesek haladéktalanul telefonon bejelenteni a közvetlen igazgatási vezető útján a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróság elnökének.

A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók olyan személy esetében, aki fertőzésmentességét a bíróság épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja.

A Fővárosi Törvényszék és kerületi bíróságok dolgozóira vonatkozó szabályok 12. §

Ha a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok dolgozója igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be.

13. §

A bírói testületek és a szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő értekezletet, ülést, rendezvényt csak a járvány megelőzésére szolgáló óvintézkedések fokozott betartása mellett tarthatnak.

14. §

Az igazságügyi alkalmazottak bírósági épületben történő munkavégzésének nyilvántartása elektronikus úton történik.

Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok

15. §

Az eljárási cselekményre érkező személyek – kivéve a 4. § b) pontjában meghatározott személyek – a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületébe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a szükséges időtartamban a szájat és orrot eltakaró maszk viselésével lehet, a várakozás során – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolság megtartását, kivéve a fogvatartottak és az őket kísérő hivatalos személyek között.

Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületét azonnal elhagyni.

Tárgyalótermi protokoll

16. §

Tárgyalótermi protokoll:

  • A tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni.
  • Szájat és az orrot eltakaró maszk viselése az eljárási cselekmény teljes időtartama alatt, minden résztvevő számára kötelező. A tanács elnöke – szükség esetén – a szájat és az orrot eltakaró maszk levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, ennek időtartamára.
  • A tárgyalóteremben – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük, kivéve a fogvatartott személynek a hivatalos kísérőjétől és a tolmácsnak a tolmácsot igénybevevő személytől. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság) tartózkodhat.
  • Az eljárási cselekmény megkezdése előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy a járványügyi szabályokra (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, ellenőrzés) figyelemmel az eljárási cselekmény megtartható-e.

Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik:

  • az eljárási cselekményt meg kell szakítani;
  • az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe kell irányítani azzal, hogy ott várakozzon;
  • az illetékes egészségügyi hatóságot értesíteni kell;
  • a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – amennyiben addig még nem került rá sor – az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, majd a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok elnökén keresztül az illetékes hatósághoz el kell juttatni.

A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel, az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat.

Lehetőség szerint minden eljárási cselekmény befejezését követően a tárgyalóteremben fertőtlenítő takarítást kell végrehajtani, melynek megszervezése a Műszaki Főosztály feladata. A fertőtlenítő takarítás végrehajtása céljából az eljárási cselekmények befejezéséről a bíró, a bírósági titkár vagy a melléjük beosztott igazságügyi alkalmazott haladéktalanul értesíti a Műszaki Főosztályt.

Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter távolságra legyenek.

A sajtó képviselőire vonatkozó szabályok

17. §

A sajtó képviselői a Fővárosi Törvényszéken és a kerületi bíróságokon tartandó nyilvános eljárási cselekményen a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályának visszaigazolását követően vehetnek részt. A belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amely legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő az fthallgatosag@birosag.hu e-mail címen.

A sajtó képviseletében belépésre jogosult személyek számának meghatározása a tanács elnökének joga és kötelessége, aki azok számáról tájékoztatja a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályát és az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakat.

Záró rendelkezések

18. §

Az elnöki intézkedést a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok internetes és intranetes honlapján, illetve a bíróság épületének előterében is közzé kell tenni, valamint elektronikus úton a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok minden dolgozójának meg kell küldeni.

Az elnöki intézkedés megismerésének igazolására szolgáló „Megismerési nyilatkozat” aláírására a járványügyi készültségre tekintettel jelen elnöki intézkedés esetében nem kerül sor. Az elnöki intézkedés elektronikus úton történő kézbesítésével az elnöki intézkedés valamennyi dolgozó vonatkozásában közöltnek tekintendő.

Ez az elnöki intézkedés a közzétételt követő munkanapon lép hatályba, egyidejűleg a 2020.E1.II.B.16/4. számú elnöki intézkedés hatályát veszti.

Jelen elnöki intézkedés a járványügyi készültség megszűnésével hatályát veszti.

Budapest, 2020. november 3.

dr. Tatár-Kis Péter

 

1. sz. melléklet

F E L H Í V Á S

A Fővárosi Törvényszék/…. Kerületi Bíróság épületeibe olyan személy nem léphet be, akire vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.

A Fővárosi Törvényszék/…. Kerületi Bíróság épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 10 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten koronavírussal (COVID-19 vírussal) fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített

COVID-19 fertőzöttel

a) védőfelszerelés nélkül személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

b) védőfelszerelés nélkül zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő. (Pl.: munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);

c) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);

d) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);

e) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,

f) egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

Felhívom a figyelmet, hogy aki a fenti előírások figyelmen kívül hagyásával belép a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületébe, úgy azzal a személlyel szemben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. §-a alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértése, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. §-a alapján járványügyi szabályszegés vétsége miatt a Fővárosi Törvényszék/… Kerületi Bíróság eljárást kezdeményez, továbbá a szabálysértő magatartással okozott esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok a bejelentővel szemben – a bejelentés tartalmától függően – feljelentést tesz a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 175. §-a alapján valótlan bejelentés szabálysértése miatt, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. §-a alapján rémhírterjesztés bűntette, vagy a 338. §-a alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

a Fővárosi Törvényszék/

…. Kerületi Bíróság elnöke

 

2. sz. melléklet

Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Ügyfél!

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában a Fővárosi Törvényszék/…. Kerületi Bíróság épületébe csak az alábbi személyek léphetnek be:

a) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy,

  • általa a bíróság eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy,
  • törvényes képviselője;

b) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy;

c) a bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személy;

d) szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél;

e) az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy;

f) a hatóság által a bíróság elé állított személy

g) amennyiben az a-f) pontban felsorolt személy fogyatékkal élő, az ő támogatója, kísérője.

A c-e) pontban felsorolt személyeknek legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig előzetesen regisztrálniuk kell. Ügyintézés céljából az előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont foglalható.

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeiben kizárólag

- az a-c), és f) pontban szereplő személy az eljárási cselekmény időtartamáig

- a d) pontban szereplő személy a kérelem, illetve indítvány előterjesztése ideje alatt;

- az e) pontban szereplő személy az iratbetekintés idejéig (maximum 30 percig)

tartózkodhat.

Az előzetes regisztráció menete:

Az előzetes regisztrációt a bíróság elektronikus úton, ennek hiányában telefonon biztosítja. Az előzetes regisztrációra telefonon a bíróságok központi telefonszámain van lehetőség, amelyek a Fővárosi Törvényszék internetes honlapján (https://fovarositorvenyszek.birosag.hu) elérhetőek.

Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent tartózkodni:

szóban nyilatkoznia kell, hogy Önre vonatkozóan hatósági karantént elrendeltek-e; valamint arról, hogy a megelőző 10 napban találkozott-e fertőzött személlyel;

saját tulajdonú szájat és orrot eltakaró maszk (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk), valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező;

személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt;

a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges időtartamban, a fentiek betartása mellett lehet.

Vegye figyelembe, hogy a járványügyi készültségre tekintettel

a tárgyalótermek, valamint a kezelő és tájékoztató irodák, ügyfélsegítő irodák fogadóképessége korlátozott;

a kezelő és a tájékoztató irodák, ügyfélsegítő irodák személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai csak korlátozott mértékben vehetők igénybe;

az irodai ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségekben ügyfél kizárólag iratbetekintés céljából tartózkodhat.

Felhívom a figyelmét, hogy

lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül is;

az iratok beadása postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel is történhet;

ha Ön vagy az Ön közvetlen környezetében bárki koronavírussal fertőzött, vagy felmerült annak a lehetősége, hogy megfertőződhetett, akkor a bíróság idézésére se jelenjen meg, hanem – az idézésen feltüntetett ügyszámra hivatkozással – a távolmaradását kimentő igazolási kérelmet terjesszen elő, előadva, hogy mi volt a megjelenésének az akadálya.

Kérem a megértését és köszönöm az együttműködését!

a Fővárosi Törvényszék/

… Kerületi Bíróság elnöke